Home

Kulturverkstan är en tvåårig YH-utbildning i internationell projektledning med inriktning mot kultur. Utbildningen drivs av Nätverkstan Kultur och studierna bedrivs i Lagerhuset, Göteborg.

Målet med Kulturverkstan är att deltagarna efter genomgången utbildning ska gå ut i kulturarbetslivet med förmågan att själv och tillsammans med andra starta och genomföra projekt. Deltagarna ska också kunna gå in i och vitalisera befintliga institutioner, organisationer och företag.

Kulturverkstan syftar till att utbilda nytänkande generalister med utvecklad initiativ- och organisationsförmåga.

Tyngdpunkterna i Kulturverkstan är kultur och projektarbete. Utbildningen är väl förankrad regionalt och har en internationell prägel. Den kännetecknas vidare av:

Praktisk förankring. Deltagarna får inför praktikperioderna (LIA – lärande i arbete) möjlighet att själv söka upp eller välja mellan ett antal olika samtida kulturprojekt. I eller utanför Sverige. Kontakterna underhålls och vidareutvecklas under utbildningens gång och kulminerar i perioder av lärande i arbete. Under dessa perioder ges deltagarna utrymme att utveckla egna projektinitiativ och/eller att bidra till vitalisering av befintliga kulturinstitutioner och projekt.

De teoretiska kursmomenten relateras till de praktiska projekten och lärande i arbete.

Pedagogiskt växelbruk. Arbetet sker växelvis i hela gruppen (föreläsningar etc.), i mindre grupper (litteraturdiskussioner, studieresor, fältstudier etc.) och individuellt (skriftliga redovisningar, praktik). Varje student kommer att tillhöra en grupp som får en egen handledare under hela utbildningsgången.

Att utrymme ges till individuell fördjupning i valfria kursmoment. Utbildningen ska skänka deltagaren såväl mycket handfasta och konkreta kunskaper om projektarbete med tyngdpunkten lagd vid kultur, som lust och stoff till vida teoretiska reflektioner. Perioderna av lärande i arbete syftar till att omsätta dessa kunskaper praktiskt. På så sätt prövas och utvecklas deltagarens nyvunna kunskaper och färdigheter.

Kulturverkstan utbildning finns mer information om utbildningen, man ansöker samt antagningskrav.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s